Od inkluzivnih identiteta ka inkluzivnim društvima:

Istraživanje kompleksnosti socijalnih identiteta na Zapadnom Balkanu

Oktobar - Holandija i Belgija

novi sad october

Promocija rezultata projekta na univerzitetima u Holandiji i Belgiji

Tokom oktobra 2016, članovi našeg tima Edona Maloku Bërdyna, Iris Žeželj, i Marija Branković posetile su univerzitete u Holandiji i Belgiji kako bi promovisale rezultate projekta i uspostavile i proširile inicijative za zajedničke projekte sa naučnicima sa ovih univerziteta. Tom prilikom održale su tri istraživačka seminara nakon kojih je sledio niz bilateralnih sastanaka sa istraživačima sa redom Univerziteta u Utrehtu, Groningenu i Luvenu.

Na seminarima je prikazan nivo kompleksnosti i inkluzivnosti socijalnih identiteta mladih sa prostora Zapadnog Balkana, kao i njihov uticaj na međugrupne odnose u zemljama obuhvaćenim projektom. Glavni nalazi pokazali su da mladi opažaju nacionalne, etničke i verske identitete kao visoko preklapajuće i isključujuće (odnosno da nisu u mogućnosti da prihvate osobe koje dele neke ali ne i sve aspekte socijalnog identiteta sa njima), i da to dalje sputava odnose među različitim etničkim grupama i pomirenje na ovim prostorima. Istraživačke seminare je pratila dinamična diskusija gde su se mogli čuti predlozi različitih istraživača na temu implikacija rezultata po različite politike i programe intervencije koji bi mogli da utiču na ove probleme. Seminari su izazvali veliko interesovanje kolega iz niza institucija: Univerziteta u Utrehtu, Univerziteta u Amsterdamu, Evropskog istraživačkog centra za Migracije i etničke odnose (ERCOMER) Univerziteta u Groningenu, i Centra za socijalnu i kulturnu psihologiju Univerziteta u Luvenu.

Na sastancima sa kolegama iz navedenih institucija razmatrane su mogućnosti za zajednička istraživanja, kao i potencijalni programi mobilnosti i projekti intervencije. Jedan od prvih rezultata ovih sastanaka se već sprovodi u delo; članovi našeg tima postali su deo velikog kros-nacionalnog istraživačkog projekta na temu međugrupnog kontakta i podržavanja društvenih promena od strane privilegovanih i ugroženih grupa. Druge dve korisne kolaboracije su takođe uspostavljene; koleginica iz Albanije koja se bavi istraživačkim radom na Univerzitetu u Luvenu (Alba Jasini), i kolega iz Izraela koji sprovodi svoja istraživanja na IDC Herclija i Univerzitetu u Groningenu (Aharon Levi) će nam se pridružiti na Regionalnoj konferenciji u Beogradu 12. novembra. Konačno, važan rezultat ovih poseta jeste i nacrt programa intervencije na prostoru Zapadnog Balkana koji će dalje biti razvijan tokom regionalne konferencije u Beogradu.

 

             

 

Projekat je podržan u okviru Programa promocije regionalnih istraživanja na Zapadnom Balkanu (Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans [RRPP]), koji sprovodi Univerzitet u Frajburgu zahvaljujući mandatu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Saveznog ministarstva spoljnih poslova.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans