Nga identitetet përfshirëse te shoqëritë përfshirëse:

Shqyrtimi i identitetit të përbërë social te të rinjtë në Ballkanin Perëndimor

 

4. - 7. Korrik - Utrecht

 

novi sad october

Pjesëmarrje në Shkollën Verore “Analizat shumënivelëshe” në Universitetin e Utrecht-it

Marko Vladisavljević mori pjesë në Shkollën Verore "Multilevel Analysis" që u mbajt në Universitetin e Utrecht-it nga data 4 deri në 7 korrik 2016. Pjesëmarrja në këtë shkollë verore u mundësua falë mbështetjes së projektit "Building Regional Excellence and Social Identity Research". Gjatë shkollës verore, Vladisavljević u njoh me teknikat e analizimit shumënivelësh që përdoren gjatë përllogaritjeve të të dhënave shumënivelëshe, sikurse gjatë analizimit të shembujve të efektit të njëkohshëm të karakteristikave nëpër vende të caktuara (qytete) si dhe karakteristikave të individëve që jetojnë në to. Shkolla verore mirëpriti pjesëmarrës nga vende të ndryshme të Evropës dhe Azisë. Pas këtij kursi, Vladisavljević do të organizojë një seminar

             

 

Projekti mbështetet në kuadër të kornizës së Programit për Promovimin e Studimeve Rajonale në Ballkanin Perëndimor (RRPP) i cili menaxhohet nga Universiteti i Friburgut, nën mandatin e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamentit Federal të Marrëdhënieve me Jashtë.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans