Nga identitetet përfshirëse te shoqëritë përfshirëse:

Shqyrtimi i identitetit të përbërë social te të rinjtë në Ballkanin Perëndimor

 

Ekipi studimor

Grupi studimor përbëhet nga shkencëtarë me emër dhe studiues nga Serbia, Maqedonia, Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina, të specializuar në fushat e psikologjisë sociale dhe zhvillimore, sociologjisë, shkencave politike, metodologjisë së kërkimit si dhe analizës së statistikave dhe modelimit.

Ekipi përfshin Fakultetin e Filozofisë (Beograd) si institucion kryesues të projektit si dhe dy institucione të tjera të larta arsimore, si partnere; Shkollën për Shkencë dhe Teknologji (Sarajevë) dhe Fakultetin e Filozofisë (Banja-Lukë).

Studiues të pavarur janë angazhuar në ekipe të mëvetësishme nga Kosova dhe Maqedonia. Përbërja e grupit u konfigurua e tillë me synimin e përmbushjen së qëllimit kërkimor, nën iniciativën e Fakultetit të Filozofisë së Beogradit.

 

Felicia Pratto

këshilltar

CV Felicia Pratto (ENG)

 

Nebojša Petrović

menaxher i projektit

CV Nebojša Petrović (ENG)

 

Iris Žeželj

menaxhere i projektit

CV Iris Žeželj (ENG)

 

Serbia

Fakulteti e Filozofisë (Beograd)

Marko V

Marko Vladisavljević

studiues

CV Marko Vladisavljević (ENG)


 

Marija Branković

studiuese

CV Marija Branković (ENG)

 

Maša Pavlović

studiuese

CV Maša Pavlović (ENG)

 

Olja Jovanović

studiuese

CV Olja Jovanović (ENG)

 

Maqedonia

ana fritzhand

Ana Frichand

udhëheqës i projektit lokal

CV Ana Frichand (ENG)

  Biljana SB

Biljana Blazevska- Stoilkovska

studiuese

CV Biljana Blazevska - Stoilkovska (ENG)

 
Ali P

Ali Pajaziti

studiues

CV Ali Pajaziti (ENG)

  Agron R

Agron Rustemi

studiues

CV Agron Rustemi

 

Admir Qose

përkthyes/studiues

CV Admir Qose

     

 

Bosnjë-Hercegovina

Fakulteti e Filozofisë (Banja-Lukë)

Vladimir Turjačanin

udhëheqës i projektit lokal

CV Vladimir Turjačanin (ENG)

 

Srđan Dušanić

studiues

CV Srđan Dušanić (ENG)

 

Irena Teofilović

junior studiuese

CV Irena Teofilovic (ENG)

 

Siniša Lakić

studiues

CV Siniša Lakić (ENG)

 


Shkollë për Shkencë dhe Teknologji (Sarajevë)

Sabina Čehajić-Clansy

udhëheqëse e projektit lokal

CV Sabina Čehajić-Clansy (ENG)

 

Maja Pulić

junior studiuese

CV Maja Pulić (ENG)


 

Kosova

Edona Maloku-Berdyna

udhëheqës i projektit lokal

CV Edona Maloku - Berdyna

  Kaltrina k

Kaltrina Kelmendi

studiuese

CV Kaltrina Kelmendi

             

 

Projekti mbështetet në kuadër të kornizës së Programit për Promovimin e Studimeve Rajonale në Ballkanin Perëndimor (RRPP) i cili menaxhohet nga Universiteti i Friburgut, nën mandatin e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamentit Federal të Marrëdhënieve me Jashtë.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans