Nga identitetet përfshirëse te shoqëritë përfshirëse:

Shqyrtimi i identitetit të përbërë social te të rinjtë në Ballkanin Perëndimor

 

rasizam ubija

Mëso si të përceptosh veten dhe të tjerët

Merr pjesë në studim

"The hope of harmony in the contemporary world lies to a great extent in a clearer understanding of the pluralities of human identity, and in an appreciation that they cut across each other and work against a sharp separation along one single hardened line of impenetrable division"Amartya Sen

 

"The insistence, if only implicitly, on a choiceless singularity of human identity not only diminishes us all, it also makes the world much more flammable."Amartya Sen

naslovna nacionalizam
po nacionalnost sum siromav
don't panic we are muslims
(od)baci stigmu
sve su nacije halucinacije

Hidhu një
vështrim rezultateve
kërkimeve tona

 

neznanje radja strah
Four nations, eight cities
Katër shtete ballkanike, 8 qytete

             

 

Projekti mbështetet në kuadër të kornizës së Programit për Promovimin e Studimeve Rajonale në Ballkanin Perëndimor (RRPP) i cili menaxhohet nga Universiteti i Friburgut, nën mandatin e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamentit Federal të Marrëdhënieve me Jashtë.

Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans